Hitachi Review

Increasingly Familiar ITS, and Related Future Developments

Volume 52 Number 1 April 2003

Skip to main content

Hitachi

Hitachi Review

Featured Articles

Hitachi Group Initiatives as ITS Businesses Begin to Take off
Yasushi Fukunaga / Akio Muko, Dr. Eng. / Tatsuo Yoshioka / Yutaka Saito
Telematics Information Service for Commercial Vehicles (B2B)
—Hitachi's ASP Service for Truck Fleet Management—
Naohiko Gommori / Tetsuya Nitta / Akio Ito / Takumi Fushiki / Hiroyuki Nakagawa
Hitachi's ETC and AHS Supporting Intelligent Transport Systems
Akio Kani / Takayuki Iino / Shiro Horii / Norihiro Nakajima, Dr. Eng.
Telematics Services and Their Prospects for the Future
Michio Morioka / Yoshinori Endo / Teruyuki Ishida
New Information Technologies to Achieve Next-generation Telematics
Takeiki Aizono, Dr. Eng. / Shinya Ohtsuji / Akio Amano / Shunichiro Kikuchi
Mobile Communication Platforms for ITS Services
Masashi Hiraiwa / Yasumasa Ishida / Masaaki Yoshimura / Toru Sakaibara / Toshiyuki Sakamoto
Vehicle Control and Information Systems for Safe Driving
Hiroshi Kuroda / Kazuaki Takano / Nobuyuki Ueki / Hiroshi Kondoh, Dr. Eng.
System-on-chip Semiconductor Solution and Reference Platform for Automotive Information Networks
Isamu Hayashi / Yasuhiro Nakatsuka / Tadashi Kamiwaki / Nobuo Hataoka, Dr. Eng. / Toshiro Aizawa / Masayoshi Kaneyasu, Dr. Eng.
Download Adobe Reader
In order to read a PDF file, you need to have Adobe® Reader® installed in your computer.