Skip to main content

Hitachi
Contact InformationContact Information

Featured Articles

Environmentally Friendly Engine Control Systems
Minoru Osuga / Takuya Mayuzumi / Hiromu Kakuya
Variable Valve Actuation Systems for Environmentally Friendly Engines
Seinosuke Hara / Seiji Suga / Satoru Watanabe / Makoto Nakamura
Development of Technology for Electrically Driven Powertrains in Hybrid Electric Vehicles
Shigeyuki Yoshihara / Hiroshi Hamano / Hiroyuki Yamada / Kenichiro Nakajima
Automotive Lithium-ion Batteries
Akihiko Maruyama / Ryuji Kono / Yutaka Sato / Takenori Ishizu / Mitsuru Koseki / Yasushi Muranaka, Dr. Eng.
Trends in Hitachi's MEMS Sensors for Automobiles
Masahide Hayashi / Yasushi Goto / Keiji Hanzawa / Masahiro Matsumoto / Akira Koide / Hee-Won Jeong
NVH Simulation Technology for Disc Brake Calipers
Toshitsugu Suzuki / Yoichi Kumemura / Hayuru Inoue / Yuichi Takagi / Shinji Suzuki
G-Vectoring, New Vehicle Dynamics Control Technology for Safe Driving
Makoto Yamakado, Dr. Eng. / Junya Takahashi, Dr. Eng. / Shinjiro Saito / Masato Abe, Prof., Dr. Eng.
New In-vehicle Information Systems from Hitachi Group
Hidetaka Suzuki / Hiroyuki Sato / Yukio Aso / Keisuke Muto
Material Processing and Simulation Techniques for Automotive Systems
Kenji Hiraku / Atsuo Nishihara / Kazutaka Okamoto, Dr. Eng. / Seung Hwan C. Park, Dr. Eng.
Download Adobe Reader
In order to read a PDF file, you need to have Adobe® Reader® installed in your computer.