Skip to main content

Hitachi
Contact InformationContact Information

Preface

Message from the Planner
Atsushi Tanaka

Featured Articles

New Business Trends Created by Big Data Utilization
Makoto Yasuda / Yasuharu Namba, Dr. Eng. / Jun Yoshida
Hitachi Data Processing and Distribution Service for Telematics
Mitsumasa Mori / Atsushi Kato / Haruki Oishi / Satoshi Taniguchi / Shintaro Abe / Yusuke Yano
New IT Solution Using Human-oriented Big Data Analytics
Jun Yoshida / Satomi Tsuji / Takeshi Tanaka
Big Data Collection and Utilization for Operational Support of Smarter Social Infrastructure
Kazuaki Iwamura / Hideki Tonooka / Yoshihiro Mizuno / Yuichi Mashita
Capturing Benefits of M2M in Manufacturing
Junichi Sato / Yuji Kakutani / Takao Baba / Toshiyuki Koimaru / Akihiro Nagasato / Takeo Shirai
New Bricks and Mortar Marketing Technique Based on Human Behavior Measurement
Makoto Takahashi / Masatsugu Nomiya / Naohiro Suzuki
Use of Smart Information Systems in New Markets
Takahiro Fujishiro, Dr. Eng. / Kunio Terauchi / Mitsuru Hirasawa / Norihiko Sugihara / Yuji Kawakami
Hitachi's Plans for Healthcare IT Services
Masaru Morishita / Kenichi Araki / Koichiro Kimotsuki / Satoshi Mitsuyama
IT Platforms for Utilization of Big Data
Yasutomo Yamamoto
Traffic Management Solutions for Social Innovation Business
Tatsuya Shimizu / Yusuke Shomura, Dr. Eng. / Hirofumi Masukawa / Yukiko Takeda
Download Adobe Reader
In order to read a PDF file, you need to have Adobe® Reader® installed in your computer.