Hitachi Review

Hitachi's Vision of the Smart City

Volume 61 Number 3 May 2012

Skip to main content

Hitachi

Hitachi Review

Hitachi's Vision of the Smart City

Volume 61 Number 3 May 2012

Preface

Message from the Planner
Katsuya Koda

Featured Articles

Hitachi's Vision of the Smart City
Yoshihito Yoshikawa / Atsutoshi Sato / Shigeki Hirasawa / Masato Takahashi / Mayuko Yamamoto
Service Infrastructure for Next-generation Smart Cities
Yoshihito Yoshikawa / Yoshiaki Hanafusa / Takumi Matsuda / Itsusaburo Hirayama
Coordination of Urban and Service Infrastructures for Smart Cities
Kazuaki Iwamura / Katsuya Koda / Yuichi Mashita
Hitachi's Smart Grid Technologies for Smart Cities
Atsushi Nishioka / Hiroo Horii, P.E.Jp / Yuka Saito / Shigeru Tamura, Dr. Eng.
Smart Mobility for Smart Cities
Tatsuo Okuda / Shigeki Hirasawa / Nobuhiko Matsukuma / Takashi Fukumoto, Ph.D. / Akitoshi Shimura, Ph.D.
Intelligent Water System for Smart Cities
Fumio Mizuki / Kazuhiro Mikawa, Dr. Eng. / Hiromitsu Kurisu, Dr. Info.
Telecommunication Systems in Smart Cities
Kazuko Hamaguchi / Yuanchen Ma / May Takada / Takayuki Nishijima / Takanori Shimura
Systems Development Technology for Public Infrastructure
Koichiro Iijima / Takashi Fukumoto, Ph.D. / Akitoshi Shimura, Ph.D. / Hiromitsu Kato, Ph.D. / Shigeki Hirasawa
Information & Control Technology Platform for Public Infrastructure
Yoshihiro Mizuno / Kojin Yano / Kazuya Okochi / Yuichi Mashita
Download Adobe Reader
In order to read a PDF file, you need to have Adobe® Reader® installed in your computer.