Hitachi Review

Future Railway Technologies for Satisfying Social Needs

Volume 61 Number 7 December 2012

Skip to main content

Hitachi

Hitachi Review

Featured Articles

Development of Cutting-edge Railway Systems that Satisfy Social Needs
Yasushi Yokosuka / Yoshimitsu Nakazawa / Hideo Kitabayashi
Advanced Train Technology and New Development for Global Markets
Mitsuo Iwasaki / Simon Richards / Kazufumi Yamaji / Katsuyuki Iwasaki / Shingo Hirose / Yasuaki Wakimoto
LED Lighting System for Rolling Stock
Isao Ishii / Fumio Shimada / Mitsuru Asahara / Shigenori Iwamura
Power Electronics Technologies for Railway Traction Systems
Yasuhiko Kono / Ken Ito / Hiroshi Okawara / Toru Fukuma
Energy-saving Technology for Railway Traction Systems Using Onboard Storage Batteries
Motomi Shimada / Yoshihiro Miyaji / Takashi Kaneko / Keita Suzuki
Evaluation Technology for Energy Consumption and Traffic Volume on Railway Traffic Systems and Hitachi's Energy-saving Efforts
Mikihiko Hata / Tsutomu Miyauchi / Atsushi Oda / Yutaka Sato
Rail and Contact Line Inspection Technology for Safe and Reliable Railway Traffic
Takafumi Hisa / Motonari Kanaya / Mitsuo Sakai / Keishin Hamaoka
Shinkansen Traffic Management System for Mutual Direct Operation of Sanyo Shinkansen and Kyushu Shinkansen
Muneyuki Harada / Hideaki Mori / Hideki Osonoi / Takahiro Ohira / Takanori Koike/ Naohiko Iwama
Current and Future Applications for Regenerative Energy Storage System
Hirotaka Takahashi / Katsushige Aoki / Akihiro Maoka / Young Ik Kim
Radio-based Train Control System
Yuichi Baba / Atsushi Hiratsuka / Eiji Sasaki / Osamu Yamamoto / Masakazu Miyamoto
Development of CBTC for Global Markets
Tomoaki Tazaki / Zhengyu Li / Kazuhiro Sanjo / Kenichi Sakai / Ikuo Shimada / Hiroshi Taoka
Download Adobe Reader
In order to read a PDF file, you need to have Adobe® Reader® installed in your computer.